Hiển thị tất cả 12 kết quả

  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3 m
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3 m
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
  Lưu Lượng: 143 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m