Hiển thị tất cả 11 kết quả

  Lưu Lượng: 123 m³/h
  Cột Áp: 31 m
  Lưu Lượng: 158 m³/h
  Cột Áp: 41 m
  Lưu Lượng: 146 m³/h
  Cột Áp: 32 m
  Lưu Lượng: 102 m³/h
  Cột Áp: 22 m
  Lưu Lượng: 84 m³/h
  Cột Áp: 50 m
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m
  Lưu Lượng: 52 m³/h
  Cột Áp: 29 m
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 14 m
  Lưu Lượng: 28 m³/h
  Cột Áp: 38 m
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 25 m
  Lưu Lượng: 26 m³/h
  Cột Áp: 22 m